Proeftoets AEP 5

onderdeel arbeidsomstandigheden en Milieu

 

1.      Wat is het doel van de arbowet 2007?

        

2.      Waaruit bestaat de arbowet?

       

3.      De overheid stelt doelvoorschriften vast op het gebied van arbeidsomstandigheden.  Wat zijn   

         doelvoorschriften?

       

4.      Noem twee voorbeelden van een doelvoorschrift.

 

5.      De overheid beperkt drastisch het aantal voorschriften en regels die als een last worden beschouwd in de praktijk. De beleidsregels van de overheid zullen de komende drie/vier jaar worden overgenomen door een ander systeem. Welk systeem wordt hier bedoeld?

 

6.    Wat is een arbocatalogus? 

       

7. Wie stellen een arbocatalogus op?  

       

8.  Welke arbeidsongevallen moeten worden gemeld bij de Arbeidsinspectie?

       

9.  Op welke drie kerngebieden (wetten) is de arbeidsinspectie werkzaam?

       

10.    De Arbeidsinspectie kan bij overtredingen afhankelijk naar de aard en ernst van de overtreding, de handhavende instrumenten (sancties) inzetten. Noem minimaal 4 sanctiemogelijkheden.

 

11. De arbeidsinspectie richt zich nadrukkelijk op het opsporen, voorkomen en opheffen van misstanden.

     Geef drie voorbeelden van misstanden

 

 12    De sociale wetgeving wordt ingedeeld naar wetgeving op het gebied van werk en wetgeving op het gebied van inkomen. Geef deze hoofdindeling weer.

       

13     Wat regelen de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ)
Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (VLZ)  ?

       

14. Op welke wijze moet een werkgever uitvoering geven aan de

     loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte?

 

15. In welke uitzonderingsgevallen kan de werkgever de loondoorbetalingsverplichting opschorten?

 

16. In welke gevallen kan een werkgever over gaan tot ontslag bij ziekte?

 

 17. Welke eis wordt er gesteld bij een aanvraag van een WIA-uitkering?

 

18. Noem het gevolg als uit een Re-integratieverslag blijkt dat een werkgever te weinig heeft gedaan aan Re-integratie?

 

19.  Noem het gevolg als uit een Re-integratieverslag blijkt dat een werknemer te weinig heeft gedaan aan Re-integratie?

 

20.  Wat houdt de Wet verbetering Poortwachter in?

 

21.  Wat is een risisco-inventarisatie en –evaluatie?

 

21.    In het garagebedrijf heeft men te maken met een aantal milieu­aspecten. Welke twee mogelijkheden zijn er om te voldoen aan deze aspecten?

 

22. Wat is het uitgangspunt van de wet Milieubeheer?

 

23.  Wat is de hoofddoelstelling van de wet milieubeheer geweest in 1993.

 

24. Op welke milieu-aspecten wordt een garagebedrijf beoordeeld? Noem vier aspecten.

 

25. Welke plicht volgt er uit de Wet bodembescherming?

 

26. Noem vier eisen voor ondergrondse tanks.

 

27.  Wat wil de wet verontreiniging oppervlaktewateren voorkomen?

 

28.  Voor het lozen op een riolering kennen we in de voorschriften de emissiewaarden. Welke emissiewaarde voor bedrijfsafvalwater geldt er voor autobedrijven? Noem hierbij een vaak voorkomende aanvullende verplichting.

 

29. Noem twee belangrijke besluiten op het gebied van gevaarlijk afval.

 

30. Noem de drie basisprincipes van brandbestrijding.