Samenvatting Beroepsvorming 

Motorvoertuigentechniek  Opleiding Eerste (Bedrijfs-) Autotechnicus

Organisatie

 Beste cursist,

Hieronder tref je een samenvattende beschrijving aan van de lesstof die je dient te beheersen voor de theorietoets organisatie . De hoofdlijnen zijn weergegeven. Sommige onderdelen dien je na te kijken uit je katern van de INNOVAM.

Voor wat de bijzondere kentekens betreft is het handig dat je de site van het RDW bezoekt. En dan  nu de samenvatting:

 

Organiseren / Organisatie

 Organiseren:

het doelmatig ordenen van mensen en middelen om een bepaald doel te bereiken.

 

--> Organisaties kunnen ingedeeld worden naar Profit bedrijf  en Non - profitbedrijf.

Toelichting:

-        Een profit-bedrijf levert producten en/of diensten met als hoofddoel winst te maken

               ( een dealerbedrijf , een algemeen garagebedrijf, automaterialenhandel, maar winkels, supermarkten, producenten enz.)

 

-        Een non- profit-bedrijf streeft een bepaald doel na in de sfeer van diensverlening en/of belangenbehartiging. Inkomsten verwerven zijn bestemd voor het doel dat nagestreefd wordt.

( werkgeversbond, bijvoorbeeld BOVAG, werknemersbonden, bijvoorbeeld FNV / CNV, maar ook de ANWB, consumentenbond, vereniging eigen huis enz.)

 

 

Hoofddoelstellingen van een onderneming 

De definitie van een onderneming: Een onderneming is een profit bedrijf waarvan de hoofddoelstelling winst maken is. (economisch of commerciëel doel )

De Nederlandse samenleving  bestaat echter uit een wisselwerking van alle ondernemingen en non-profitbedrijven, de economie. Vanuit  de samenleving bekeken  heeft een onderneming  ook nog andere doelen, nl.

-        levert een bijdrage aan de werkgelegenheid         (sociaal doel)

-        levert producten / diensten waar behoefte aan is  ( maatschappelijk)

 

 

Samenwerking:

Toelichting:

Een motorvoertuigenbedrijf is dus een profit – bedrijf. Hoofddoel is winst maken. Om deze winst te halen richt het motorvoertuigenbedrijf zich op de in- en verkoop van auto’s , de in- en verkoop van onderdelen en accessoires en levert diensten in de vorm van onderhoud en reparaties. Samenwerking tussen alle afdelingen is noodzakelijk. In een tijd van kritische en mondige klanten is het houden van een tevreden klant het  andere hoofddoel naast het maken van winst.

 

Bedrijfskolom: geldt alleen voor profit-bedrijven.

                          (Non-Profit organisaties horen niet thuis in de bedrijfskolom, de BOVAG, ANWB, FNV/CNV horen niet in

                                     de bedrijfskolom )

Toelichting: Een bedrijfskolom is de opeenvolgende reeks van bedrijven van grondstofbewerking , fabrikant , groothandel

                   en detailhandel

 

Belangrijke Non-Profit organisaties: ( dien je als eerste (bedrijfs-)autotechnicus te kennen, dus leren)

(Zie blz. 9 organisatie doelstellingen)

 

ANWB    BOVAG    Focwa    RAI  RDW  RDC data-centrum  OOMT  INNOVAM 

 Opmerking: de bovenstaande non-profit organisaties zijn actief in het segment garagebedrijven  van de bedrijfskolom

 

 Vestigingswetgeving: (Kamer van Koophandel)

Voor de vestigingswet moet worden voldaan aan eisen van veiligheid, milieu en gezondheidsbescherming. Als ondernemer moet u daarvoor beschikken over de benodigde kennis van wettelijke voorschriften. De bescherming van consumenten en eigen werknemers zijn daarin belangrijk. Ook moet u zaken regelen rond de bescherming van omwonenden en het het milieu.

Ondernemers die onder deze regels vallen moeten een vestigingsvergunning aanvragen bij de kamer van koophandel. De vergunning wordt verleend als u met diploma’s kunt aantonen dat u aan de juiste eisen voldoet. Welke diploma’s recht geven op een vergunning is door de Minister van Economische Zaken bepaald. De kamer van koophandel hanteert bij de behandeling van aanvragen deze officiële lijst die te vinden is in het diplomaregister.

 Het vervoermiddelenbedrijf, waaronder vallen:

dienen een vestigingsvergunning te hebben aangevraagd

 

Ondernemingsvormen:

Ondernemingsvormen hebben te maken met de keuze van een ondernemer wat voor soort ondernemingsvorm hij wenst vanuit hoofdelijke aansprakelijkheid en/of belastingvoordelen.

 

De hoofdindeling is: persoonlijke en onpersoonlijke ondernemingsvormen.

 

Bij persoonlijke ondernemingsvormen geldt: de ondernemer / eigenaar is zelf hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming, en zal bij faillissement ook persoonlijke bezittingen kwijt raken.

 Tot de persoonlijke ondernemingsvormen worden gerekend: de eenmanszaak , de VOF (Vennootschap onder Firma) , en de C.V. (Comanditaire Vennootschap)

 Bij onpersoonlijke ondernemingsvormen geldt: de ondernemer is geen persoon maar een aandeelhouder. Bezitters van aandelen zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming en zij raken geen persoonlijke bezittingen kwijt.

 n.b. Een onpersoonlijke ondernemingsvorm is volgens wettelijke bepalingen een rechtspersoon en kan dus bezit hebben en overeenkomsten aangaan zoals privé-personen [natuurlijke rechtspersonen]  dat ook kunnen.

Tot de onpersoonlijke ondernemingsvormen worden gerekend : de B.V. (Beloten Vennootschap) en de N.V. (Naamloze Vennootschap)

 Opmerking:

 De stichting en de vereniging

 De stichting is een ook een rechtspersoon en is een non-profit-organisatie

 De vereniging kan profit en non-profit zijn.

Bovendien bestaat de mogelijkheid rechtspersoon te zijn. Als de vereniging een coöperatieve instelling is is ken de wet drie vormen van aansprakelijkheid: 

                              - wettelijke aansprakelijkheid ,

                        - beperkte aansprakelijkheid,

                        - uitgesloten aansprakelijkheid

 

 

Overzicht rechtsvormen

De rechtsvorm is de juridische vorm van uw onderneming. Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 1. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.
Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming:

2. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.
Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u hebt geïnvesteerd, het zogenaamde eigen vermogen. De betrokken personen, zoals de directeur(en) en commissarissen, zijn niet met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Rechtspersonen zijn:

Het schema rechtsvormen (pdf) geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de rechtsvormen, zoals de eenmanszaak, BV en maatschap.

 

 

Samenwerkingsvormen:

 

Hoofdindeling: integrale of partiële samenwerking

 

Integrale samenwerking : opgeven van eigen zelfstandigheid  [inkoopcombinaties, filiaalbedrijf , franchising]

Partiële samenwerking   : behoud van eigen zelfstandigheid [ dealervereniging , combinatiewinkel, winkeliersvereniging ]

 

 

Organisatie: Taken – Functies

 Een organisatie is een complex van mensen en middelen die samenwerken voor een bepaald doel.

  

Om de samenwerking optimaal te laten verlopen is een organisatiestructuur nodig, waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie worden vastgelegd, zodat ieder weet wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Hoofdindeling functies: lijnfuncties en staffuncties

 

Lijnfunctie: iemand die in een gezagverhouding staat met ëén persoon boven zich waar hij/zij verantwoording aan aflegt [ werkgever/directeur, chef , monteurs ]

 Staffunctie: iemand die uitsluitend een verwerkende, ondersteunende of adviserende taken heeft en geen opdrachten verstrekt in de organisatie. [ boekhouder , telefoniste , receptionist]

 

Een overzicht van de functies heet een organigram.

 

 

 

Let op: De receptionist is een staffunctie (ondersteunende taak)

            Eerste monteurs en monteurs staan op hetzelfde niveau (ieder legt immers verantwoording af aan de chef-werkplaats)

            De leerling monteur valt onder de verantwoordelijkheid van de leermeester.

 n.b. weet wat  de taken zijn van : een leidinggevende in de werkplaats / hoofd magazijn / monteur
 

Organisatie: Afdelingen

 

   

Tussen de afdelingen dient er sprake te zijn van een functionele relatie

Bijvoorbeeld: de functionele relatie tussen magazijn en werkplaats -à afstemming tussen werkplaats en magazijn zodat onderdelen aanwezig zijn bij een geplande reparatie

  

Flat-rate 

Flat rate: de vaste tijd (normtijd) voor een bepaalde reparatie

 

Voordelen:

-        vooraf een eenduidige prijsopgave aan de klant

-        eenheid in prijs (dezelfde reparatie = dezelfde prijs)

-        maakt beoordelen van productiviteit mogelijk

 

 

Kentekens

 Weten doel van deel 1, 2 en 3 / overschrijvingsbewijs

( tegenwoordig volgens europese norm: deel 1A : technische gegevens, deel 1B : de persoonsgegevens en deel 2 als overschrijvingsbewijs)

 Kennen verschillende (bijzondere kentekens + de geldigheidsduur)

 

Opmerking:

Toepassingen in de praktijk kennen, bijvoorbeeld bij de APK-Keuring of overdracht auto aan andere eigenaar

 

Wettelijke verplichtingen van een automobilist:

-        wettelijk verplichte verzekering (WAM)

-        Algemene Periodieke Keuring

-        Motorvoertuigenbelasting


 

Rijksdienst Wegverkeer RDW

 Hoofdtaken:

 

                   -  controle op voertuigtechniek

Typegoedkeuring

Toezicht op AP

-   borg staan voor goede administratie van het Nederlandse wagenpark

Registratie van alle voertuigen

Uitgifte van kentekenbewijzen

Uitgifte van schorsingsbewijzen

Uitgifte van vrijwaringsbewijzen

 

 

Aansprakelijkheid:

Wettelijke aansprakelijkheid

Schadeverhaal door schuld en het ontstaan van schade aan een derde

à aangesproken worden op de schade

( Bijvoorbeeld een verplichting niet nakomen , een opdracht niet volgens de afspraken uitvoeren , onzorgvuldig werk uitvoeren ,

 

Productaansprakelijkheid

Schadeverhaal als gevolg van dat een product niet die kwaliteit heeft waarvoor het is aangeprezen . Schadeverhaal op de schadegevolgen.

( Bijvoorbeeld onjuiste informatie over de toepassing van een bepaald product )

 

Garantieaansprakelijkheid:

Schadeverhaal als het produkt binnen een redelijke termijn defect raakt en dus niet die kwaliteit geeft die men er van verwachten kan. (reparatie van defect)

 ( zie  BOVAG-garantiebewijs , Geschillencommissie auto )

 

 

Risico – aansprakelijkheid

Schadeverhaal waarbij schuld niet de voorwaarde is, maar het overwicht van iemands middelen de ander meer schade toebrengt.

( Bijvoorbeeld een automobilist t.o.v. een fietser / voetganger )

 

Bedrijfsverzekeringen

      -        Brandverzekering

-        Inbraakverzekering

-        Opstalverzekering

-        Bedrijfsschadeverzekering

-        Rechtsbijstandsverzekering

-        Kentekenbewijsverzekering

-        Motorrijtuigenverzekering (WAM = Wat aansprakelijkheid motorrijtuigen)

 De financiële gevolgen van bepaalde risico`s kunnen verzekerd worden via een polis. In een polis staat om welke risico`s het gaat en tot hoe hoog er vergoed wordt vanaf welk moment. In een garagepolis worden de risico`s van een normale bedrijfs- WA-verzekering, schade aan auto`s van derden en  eventuele inzittenden